Partnerzy

CERUBIS

Corrosion and Emission Reduction of Utility Boilers through Intelligent Systems

Redukcja korozji i emisji w kotłach parowych w oparciu o inteligentne systemy

Czas trwania projektu 2014 - 2018

Projekt badawczy wpółfinansowany przez Komisję Europejską za pośrednictwem Funduszu Badawczego Węgla i Stali 

Konsorcjum jako całość: 

Konsorcjum stojące za inicjatywą projektu składa się z grona partnerów komercyjnych i instytucji badawczych posiadających wieloletnie doświadczenie we współpracy w dziedzinie wytwarzania energii konwencjonalnej i odnawialnej. Mimo, że inicjatywa ta opiera się głównie na bezpośredniej wpółpracy komercyjnej pomiędzy PGEGIEK a IEn, ma ona swoje korzenie w Europejskim stowarzyszeniu badań nad energią EERA (European Energy Research Alliance). Troje z partnerów - instytucji badawczych, tj. ECN, IEn oraz USTUTT, aktywnie uczestniczą w projekcie EERA w podzadaniu 5 (EERA Bioenergy SP5) dedykowanym Bioenergii Stacjonarnej, w tym przypadku jednostkom opalanym węglem, pracującym z różnym obciążeniem i z użyciem różnych paliw. Wraz z założonymi technicznymi i ekonomicznymi innowacjami, zakres projektu jest specjalnie dostosowany tak, aby wesprzeć przyszłe aktywności w dziedzinie badań nad efektywnością wytwarzania energii w istniejących już elektrowniach. Tak przewidziana współpracy między partnerami, realizowana będzie, między innymi,poprzez wspólne kampanie pomiarowe. W ramach tych starań diagnostycznych każdy zespół obejmować będzie działania w obrębie własnej dziedziny wiedzy specjalistycznej, wpólnie tworząc kompletny i uzupełniający się zestaw danych. Ponadto, wprowadzenie nowych partnerów niebędących członkami EERA w ramach tej inicjatywy, dodatkowo wzmocni szeroką współpracę wewnątrz UE.

IEn – Instytut Energetyki: Instytut Energetyki założony został w 1953 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa. Do głównych działań Instytutu należą:

  • Plany i programy rozwoju sektora energetycznego i instalacji elektrycznej,
  • rozwój aparatów, maszyn i urządzeń dla stacji i sieci elektrycznych,
  • obsługa i modernizacja stacji i urządzeń elektrycznych,
  • nowe technologie w sektorze energetycznym, w tym systemy elektryczne, 
  • ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem elektrowni i sieci elektrycznych.

IEn jest jednym z największych w Polsce instytutów w sektorze energetycznym, jest zaangażowany w ponad 20 projektów Europejskich. Główne działania Pionu Cieplego skupione są na badaniach i optymalizacji procesów spalania, projektowaniu i rozwoju komór spalania, palników na pył węglowy, kotłów parowych, systemów przygotowania i transportu pyłu węglowego itp. Pion Cieplny ma również doświadczenie w modelowaniu matematycznym (symulacje CFD - obliczeniowej mechaniki płynów z użyciem oprogramowania FLUENT, obliczeń sztucznej inteligencji z użyciem programu Matlab i innych), badaniach laboratoryjnych i pracach diagnostycznych. IEn jest zaangażowany w problemy: wydajności paliw zarówno kopalnych jak i odnawialnych (biomasa, paliwa alternatywne RDF), współspalanie, optymalizacja. W projekcie CERUBIS Instytut Energetyki wykorzystywać będzie dwa stanowiska badawcze: reaktor żużlowania w skali laboratoryjnej i  0,5 MW reaktor w skali pilotażowej.

https://ien.com.pl/1025

USTUTT – IFK, Uniwersytet Stuttgart: IFK (Institut fuer Feuerungs- und Kraftwerkstechnik) - Instytut Spalania i Technologi Energetycznych jest częścią Uniwersytetu w Stuttgarcie, a co za tym idzie jest edukacyjno-badawczą organizacją non-profit. Jest aktywny w dziedzinie systemów spalania w różnej skali. IFK bada zarówno urządzenia wielkoskalowe, spalające pył węglowy w skali 1000 MW, jak i małe piece opalane drewnem o mocy 15 kW. Jego praca badawcza koncentruje się na:

  • rozwoju modeli matematycznych dedykowanych dla przemysłowych systemów spalania,
  • rozwoju kompatybilnych do środowiska systemów spalania i wytwarzania energii wykorzystujących różne paliwa takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, biomasa, paliwa ciekłe i gazowe,
  • rozwoju i wykorzystaniu inwazyjnych i nieinwazyjnych technik pomiarowych używanych do scharakteryzowania procesu spalania szeregu różnych paliw,
  • analizie paliw w celu charakterystyki ich zachowania podczas spalania,
  • rozwój nisko- i zeroemisyjnych procesów konwersji węgla

Na przestrzeni wielu lat IFK uzyskało znaczące doświadczenie dotyczące termicznego wykorzystania paliw stałych takich jak węgiel, biomasa i innych. Główne projekty badawczo-rozwojowe, w których IFK uczestniczyło lub nadal bierze udział jako koordynator lub partner to: RECOFUEL, UPSWING, ENCAP, CASTOR, C3-capture, Oxy-burner, Corrosion, BIOFLAM, BIO-PRO, FLOX-COAL itd. IFK koordynował łączony projekt EU-APAS (COAL-CT92-0002), brał też udział w programach JOULE II i JOULE III i w późniejszych FP5, FP6 i FP7.

W projekcie CERUBIS USTUTT wykorzysta do badań trzy stanowiska badawcze, dwa laboratoria i jeden reaktor w skali pilotażowej 0.5 MW.

www.ifk.uni-stuttgart.de/index.en.html

Holenderskie Centrum Badań nad Energią - Energy research Centre of the Netherlands (ECN)  jest wiodącym instytutem w dziedzinie energii w Holandii i w Europie. Jego misją jest rozwój wysokiej klasy wiedzy i technologii dla zrównoważonego rozwoju systemów energetycznych i przeniesienie ich na rynek. Badania ECN Biomasa i Efektywność Energetyczna (ECN BEE) dedykowane są termicznej konwersji biomasy, odpadów i węgla w energie elektryczną, cieplną a także w paliwa gazowe i ciekłe. Ponadto oddział ten zatrudnia ekspertów w dziedzinie symulacji procesów, katalizy i materiałów. Centrum zatrudnia 50 pracowników, z których ponad połowa to pracownicy naukowi pracujący nad różnymi tematami z dziedziny bioenergii. Przez około 20 lat ENC zajmował się różnymi aspektami konwersji termicznej biomasy, węgla i odpadów (spalanie, gazyfikacja, piroliza) oraz w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dla rządu i przemysłu.

ECN brał udział w wielu wczesnych inicjatywach EU RFCS i FP5-7, w których wytworzona została duża część wiedzy umożliwiająca utworzenie podstaw do obecnego projektu. Dotyczy to projektów dedykowanych produkcji energii z biomasy i węgla, takich jak: MinorTOP, BioFLAM, BIOASH, DEBCO, Clean Selective. ECN koordynował również działania Europejskiego stowarzyszenia badań nad energią EERA (European Energy Research Alliance) w poddziałaniu dotyczącym bioenergii i konwersji termo-chemicznej (Bioenergy Sub-Programme 1 - Thermo-chemical Conversion), a także spełniał ważną rolę w poddziałaniu 5 dotyczącym bioenergii stacjonarnej (SP5 Stationary Bioenergy). W późniejszych poddziałaniach ENC koordynował prace w zadaniach dotyczących działania kotłów wykorzystujących różne rodzaje paliw, co ściśle powiązane jest z zakresem tego projektu. Ponadto troje partnerów biorących udział w projekcie CERUBIS (ECN, USTUTT, IEn) jest ze sobą bezpośrednio związanych.

Duża ilość stanowisk eksperymentalnych będących w posiadaniu ECN jest używana do badań w skali laboratoryjnej i pilotażowej. Wyposażenie właściwe dla tego projektu to symulator spalania w skali laboratoryjnej, w którym zostanie wykonana część prac dotyczących rozwoju i kalibracji platformy czujników NISTFLOM. W celu wykonania szczegółówej charakterystyki kotła wdrożony zostanie również Mobilny Czujnik Diagnostyczny (ECN Mobile Diagnostic Probe ECN-MDP). 

www.ecn.nl

Hukseflux Thermal Sensors B.V. (HF) jest zlokalizowaną w Holandii firmą z sektora MŚP spcjalizującą się w rozwijaniu, projektowaniu i wytwarzaniu szerokiej gamy czujników i systemów do pomiarów przepływów strumieni ciepła, promieniowania słonecznego i przewodności cieplnej. Czujniki projektowane i wytwarzane przez Hukseflux w ciągu ostatnich 15 lat spełniały ważną rolę w zastosowaniach związanych z energią. Przykładem takiego zastosowania może być ocena sprawności instalacji wykorzystujących energię odnawialną słoneczną i ulepszenia wydajności budynków czy wydajności elektrycznych elektrowni. Hukseflux posiada szeroki zakres mechanicznych, termicznych i elektronicznych urządzeń, za pomocą których nowo zaprojektowane czujniki mogą być dokładnie przetestowane. Mimo, że firma jest głęboko zaangażowana w działania czysto komercyjne z różnymi partnerami przemysłowymi, aktywnie uczestniczy ona również w wielu holenderskich narodowych, jak również międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Hukseflux ma ponad 10 letnią historie kooperacji z ECN, która dotyczyła między innymi rozwoju technologii ECN Mobilnych Czujników Diagnostycznych.

www.hukseflux.com

PGEGIEK – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. powstała w roku 2010 w wyniku procesu konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii w Polsce i jedną z największych firm z sektoru energetyki w Centralnej i Wschodniej Europie. Działania Polskiej Grupy Energetycznej skupiają się na następujących obszarach: energetyka konwencjonalna i odnawialna, sprzedaż hurtowa i detaliczna, dystrybucja. Zrównoważony rozwój jest jedną z głównych zasad grupy kapitałowej PGE, jest ona firmą godną zaufania, a jej działania opierają się na najwyższych korporacyjnych standardach.

Produkcja energii netto w PGE wynosi około 57 TWh, co stanowi około 40% krajowej produkcji energii elektrycznej. Grupa PGE zatrudnia ponad 41 tysięcy pracowników i ma około 12,9 GW łącznej mocy zainstalowanej.

W projekcie CERUBIS PGE udostepni do pomiarów dwa 380 MW kotły produkujące ponad 1100 ton pary wodnej na godzinę. Jeden z nich opalany jest węglem kamiennym i zlokalizowany jest w elektrowni Opole, był on modernizowany w celu osiągnięcia emisji NOx poniżej 200 mg/Nm3 z pomocą metod pierwotnych i techniki SNCR. Drugi kocioł zlokalizowany jest w elektrowni Bełchatów - jednej z największych elektrowni opalanych węglem brunatnym. Kocioł ten również był modernizowany w celu obniżenia emisji NOx poniżej 200 mg/Nm3 ale jedynie za pomocą metod pierwotnych. Oba kotły posiadają systemy odsiarczania. 

www.pgegiek.pl